Regulamin sklepu

  Sklep internetowy KONPORT działający pod adresem http://sklep.konport.pl prowadzony przez firmę Konrada Zydorczaka prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KONPORT, ul. Jana Rubczaka 13, 54 - 002 Wrocław, NIP 895-000-74-46 zarejestrowanym w CEIDG
  Kontakt za sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@konport.pl, telefonicznie 48 71 349 15 82, pisemnie na adres ul. Jana Rubczaka 13, 54 - 002 Wrocław

  Słowniczek

  Sklep – prowadzony przez Konrada Zydorczaka prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KONPORT sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.konport.pl sprzedającym towar za pośrednictwem internetu
  Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  Czas realizacji zamówienia - czas w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi lub pozostawi w dyspozycji klienta w zależności od jego wyboru
  Termin dostawy – czas zamówienia oraz czas w jakim przewoźnik realizuje przesyłkę
  Klient – osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu w sklepie
  Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego
  Konto klienta – baza zawierająca dane klienta służące do realizacji zamówienia
  Forma płatności – sposób wybrany przez klienta służący do zapłaty za zakupiony towar.
  Punkt odbioru – miejsce odbioru zamówionego towaru wskazane przez klienta

  I Przyjmowanie i realizacja zamówień

  1. Zamówienia są przyjmowane przez sklep za pośrednictwem strony internetowej oraz drogą mailową.
  2. Zamówienia składne za pośrednictwem strony internetowej mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składne drogą mailową mogą być składne w dni robocze.
  3. Informacja o towarach zawarta na stronie internetowej sklepu nie stanowi oferty ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.
  4. Klient w celu zwarcia umowy jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia formularza.
  5. Sklep ma obowiązek potwierdzić zamówienie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania w formie mailowej na podany przez klienta adres.
  6. W potwierdzeniu zamówienia klient otrzymuje informację, czy zamówienie zostało przyjęte w całości, czy też w części.
  7. Gdy klient otrzyma informację o tym, że jego zamówienie może być zrealizowane jedynie w części ma obowiązek poinformować sklep, czy nadal podtrzymuje zamówienie w zmienionym zakresie, czy też anuluje zamówienie.
  8. Informacja, o której mowa w punkcie 8 winna być skierowana w formie mailowej do sklepu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Jeżeli klient nie anuluje zamówienia w tym terminie przyjmuje się, że zaakceptował zamówienie w zmienionym zakresie.
  9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia zamówienia, jeżeli klient nie podał wszystkich wymaganych w zamówieniu danych lub budzą one wątpliwości.
  10. Czas realizacji zamówienia zależy od jego potwierdzenia, z uwzględnieniem postanowień punktu 9 i wynosi od 2 do 30 dni roboczych.
  11. Sklep realizuje dostawę za pomocą wybranego przez siebie przewoźnika.
  12. Jeżeli klient zdecyduje się na odbiór zamówienia w sklepie następuje to w czasie uzgodnionym mailowo lub telefonicznie.

  II Zmiany zamówienia i zwrot towaru

  1. Zmiana zamówienia lub jego anulowanie jest możliwe do upływu czasu jego realizacji.
  2. Jeżeli klient zmienił zamówienie to czas jego realizacji płynie od daty zmiany.
  3. Jeżeli klient anulował zamówienie sklep zobowiązuje się zwrócić otrzymaną należność, jeżeli zapłata nastąpiła wcześniej w terminie 14 dni od daty anulowania zamówienia. Przyjmuje się, że sklep dochował terminu w momencie obciążenia rachunku.

  III Ceny towarów

  1. Ceny towarów są podawane z złotych polskich netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.
  2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki/dostawy.
  3. Ceny są niezmienne od daty potwierdzenia zamówienia.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen, z uwzględnieniem postanowień punktu 5.
  5. Sklep może prowadzić akcje promocyjne. Nie wpływa to jednak na wysokość ceny już zamówionego towaru, którego zamówienie zostało już potwierdzone.
  6. Promocje nie podlegają łączeniu, jeżeli nie jest to ujęte w regulaminie promocji.

  IV Formy płatności

  1 Klient ma możliwość wybrania następującej formy płatności z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a/ płatność za zaliczeniem pocztowym
  b/ przelew bankowy
  c/ przelew elektroniczny
  d/ gotówka
  2. Płatność gotówką może nastąpić jedynie w przypadku wybrania przez klienta odbioru zamówionego towaru w siedzibie sklepu.
  3. Klient składając zamówienie może wybrać formę płatności.

  V Reklamacje

  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, klient może zgłaszać pisemnie lub w formie mailowej na adres Sklepu. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. W takim przypadku reklamacje należy zgłaszać gwarantowi.
  3. Jeżeli towar jest objęty gwarancją to klient może skorzystać, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach. Nie umniejsza to jego uprawnień z tytułu rękojmi.
  4. Jeżeli towar nie posiada gwarancji lub klient nie chce z niej skorzystać w takim przypadku może realizować swoje uprawnienia z tytułu rękojmi bezpośrednio od sprzedawcy.
  5. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji to znaczy wskazać jakie wedle klienta zakupiony towar ma wady i kiedy one się ujawniły.
  6. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na stronie internetowej sklepu.
  7. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
  8. W przypadku uznania reklamacji, to sklep wedle wyboru klienta prześle mu towar wolny od wad lub zwróci jego równowartość w formie wskazanej przez niego.
  9. Przesłanie towaru następuje zgodnie z czasem realizacji zamówienia.
  10. Zwrot ceny następuje w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji za zasadną.

  VI Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres Sklepu.
  2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania danego towaru tj. konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający , poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.
  5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  VII Postanowienia końcowe.

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a firmę Konrada Zydorczaka prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KONPORT, ul. Jana Rubczaka 13, 54 - 002 Wrocław, NIP 895-000-74-46 zarejestrowanym w CEIDG
  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez niego.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania sklep.konport.pl
  6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu Sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powołane wyżej.
  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2015 roku do odwołania.
  9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://sklep.konport.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Życzymy udanych zakupów.

Partnerzy